ЗАПОВЕД

на управителя на „ХАРКО” ЕООД, ЕИК 121696302 …………………………………………………………………………………………………..

за приемане на  Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

 

Днес, 01.03.2019 г., подписаният, Велизар Александров, на длъжност управител на дружеството

 

ПРИЕМАМ:

Вътрешни правила относно механизма на обработване и защита на лични данни в „ХАРКО” ЕООД, ЕИК 121696302,  които регламентират:

  1. Механизмите за водене, поддържане и защита на регистрите, съхраняващи лични данни в „ХАРКО“ ЕООД, наричана по-долу „дружеството“, с цел гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защита на данните за физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните;
  2. Видовете регистри, които се водят в дружеството и тяхното описание;
  3. Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни, съдържащи се в регистрите от неправомерно обработване (случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни).

 

Вътрешните правила да бъдат публикувани на сайта на дружеството www.harkobg.com , както и да бъдат отпечатани оставени на видно място в търговските обекти на дружеството. Същите да бъдат сведени до знанието на всички служители на дружеството. Служителите да преминат обучение за защита на личните данни и инструктаж за приложимите в дружеството вътрешни правила, като това да бъде документално отразено.

Вътрешните правила са приложими както относно служители на дружеството, така и относно всички трети лица- контрагенти, държавни органи и служители, частни физически и юридически лица.

 

Управител: …………………..

 

 

/………………………………………/

To Top