ДО ХАРКО ЕООД

ЕИК 121696302

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

от...................................................................................... , ЕГН…………………...

(име, презиме, фамилия)

л.к. № ………………………..издадена на от……………. МВР................. -………….

Адрес…………………………………………………………………………………………

телефон за контакти ....................................................................... …………………………

МОЛЯ, на основание РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година да ми бъде предоставена информация относно личните ми данни, съхранявани в ХАРКО ЕООД, ЕИК 121696302.

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

  1. устна справка;
  2. писмена справка;
  3. преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова;
  4. предоставяне на копие от исканата информация.

Дата ……………….                                                                        Подпис:

To Top