П Р О Т О К О Л

за преминато обучение по защита на личните данни и инструктаж за приложимите в дружество “ХАРКО” ЕООД, ЕИК 121696302

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

 

Днес, ……… г., подписаният/ата, …………………………………………………, ЕГН………………….., на длъжност …………………………………………….

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Ми беше проведено обучение по законодателството по защита на данните и бях запознат с Вътрешните правила на „ХАРКО” ЕООД за мерките за защита на личните данни, съгласно Регламент 2016/679.
  2. Ми беше проведен инструктаж относно правилата за сигурност при обработването на лични данни и съм запознат с прилаганите от „ХАРКО” ЕООД мерки за физическа, персонална, документална, криптографска защита на личните данни и защитата на автоматизирани информационни системи и мрежи по отношение на регистрите с лични данни, до които имам достъп при осъществяване на трудовата ми функция.

 

 

 

Управител: …………………..

 

Декларатор: …………………..

 

/………………………………………/

/………………………………………/

To Top