ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 Долуподписаният/ната:...................................................ЕГН: ………………..

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съгласен/на съм „ХАРКО“ ЕООД, ЕИК 121696302 да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679, които предоставям доброволно. Запознат/а съм с:

- целта и средствата на обработка на личните ми данни;

- доброволния характер на предоставянето на данните;

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

- всичките ми права, изброени в Регламент на ЕС 2016/679

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679

 

гр.  София                                                        ДЕКЛАРАТОР:........................

дата:

To Top