П Р О Т О К О Л

за проведен извънреден инструктаж по противопожарна охрана и безопасност на служителите в дружество „ХАРКО” ЕООД, ЕИК 121696302

с цел защита на хартиените, техничеките и информационните ресурси

 

 

Днес, ………………… г., подписаният……………………………….. на длъжност ………………………………………………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

   Ми беше проведен инструктаж и съм запознат с прилаганите от дружество „ХАРКО” ЕООД мерки за противопожарна охрана във връзка с защита на хартиените, техническите и информационните ресурси, съдържащи лични данни, обработвани от „ХАРКО” ЕООД.

 

 

 

Управител: …………………..

 

Декларатор: …………………..

 

/………………………………………/

/………………………………………/

To Top