ПРОТОКОЛ

за унищожаване на лични данни

 

 

            Днес ..........................., подписаният/ата ………………………………………………………….., служител на длъжност: ……………….., упълномощен(а) с  Решение/ Заповед на управителя на „ХАРКО” ЕООД- …..…………………………….. да извърша унищожаване на лични данни и носители на лични данни с изтекъл срок за съхранение, част от Регистър с лични данни „………………………“, съставих настоящия протокол за унищожаването на лични данни с изтекъл срок за съхранение, включително и резервни копия от тях, както следва:

 

  1. Данни съхранявани на магнитни носители за многократен запис, чрез трайно изтриване, вкл. презаписването на носителите.

 

  1. Данни съхранявани на хартиен носител, чрез: нарязване.

 

  1. Данни съхранявани на оптични носители за еднократен запис, чрез физическо унищожаване на носителите:

 

            Унищожените данни:

                                    Не са обработвани чрез облачни услуги.

 

 

 

Служител: …………………..

 

            /………………………………………/

To Top