Декларация- съгласие за обработка на лични данни от субект на лични данни

 

Долуподписаният:.....................................................................................................................,в качеството ми на субект на лични данни и при условията на Общата регламентация за защита на личните данни, подписвайки тази декларация

СЕ СЪГЛАСЯВАМ:

С настоящата декларация предоставям следните лични данни на Администратора ХАРКО ЕООД, ЕИК 121696302 и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

Цел на обработване: договорни услуги с дружеството.

Запознат съм,че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора за срок от 6 години след предоставяне на услугата, като след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити и/ или унищожени.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от ХАРКО ЕООД, ЕИК 121696302 като администратор на лични данни със слените контакти: адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 10

 Администратор на лични данни е:

 1. Христо Александров

 Обработващи лични данни са:

 1. Христо Александров
 2. Счетоводна къща „Финанс Експрес-Янева” ЕООД
 3. Предаване на трети лица и страни: /има/няма/-  Счетоводна къща „Финанс Експрес-Янева” ЕООД

Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:

 1. Запознат съм,че имам право на достъп до личните си данни и право да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получатели на данните, срокът на обработване.
 2. Запознат съм,че имам право да поискам корегиране на личните си данни, които са неточни или неактуални, както и че имам право да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора да коригира данните.
 3. Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни :
 • Когато личните данни не са точни , като в този случай ограничаването е за срок , в който администраторът да провери точността на личните данни.
 • Когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им.
 • Когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.
 1. Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне./ Администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/ обработващи личните данни, на които е предоставил данните/.
 2. Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основание за това.
 3. Запознат съм,че имам право да подам жалба срещу обработването на личните данни или неспазването на правата ми във връзка със защитата на личните данни пред компетентния надзорен орган, а именно: Комисията за защита на личните данни.
 4. Запознат съм, че следва да бъда увеомен , когато има риск за нарушена сигурност на личните ми данни, като администратора следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорния орган за нарушението.
 5. Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени.
 6. Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора по следния начин: писмено на посочения в настоящата декларация адрес.

ДЕКЛАРИРАМ, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и декларирам верността на посочените в настоящата декларация данни.

 

Подпис на субекта: .................................... Дата:..........................гр.....................

To Top